Salgs- og leveringsbetingelser gældende for Nicon Industries A/S

1. Anvendelse

1.1 Enhver levering fra Nicon Industries A/S sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, med mindre andet fremgår af den af Nicon Industries A/S fremsendte ordrebekræftelse.

1.2 Al leverance og montage sker i henhold til ”Almindelige Betingelser for Arbejder og leverancer i bygge- og anlægs virksomheder” (AB 92), således at AB 92 i sin helhed anses for aftalt mellem parterne i det omfang særskilte skriftlige aftaler eller nedenstående leveringsbetingelser ikke udtrykkeligt eller forudsætningsvis fraviger AB 92.

2. Indgåelse

2.1 Nicon Industries A/S bliver tidligst forpligtet ved de af Nicon Industries A/S afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Nicon Industries A/S har afsendt sin ordrebekræftelse. Nicon Industries A/S er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af Nicon Industries A/S fremsendte erklæringer.

2.2 Tilbud, som fremsendes af Nicon Industries A/S, er gældende i 4 uger fra tilbudsdatoen.

3. Fuldmagt

3.1 Ingen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte Nicon Industries A/S uden skriftlig aftale herom.

4. Priser

4.1 Alle priser er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage.

4.2 Prisen er ekskl. arbejde, som påløber som følge af, at det materiale, som Køber har leveret, er mangelfuldt, overarbejde, som påløber som følge af, at arbejdet skal udføres hurtigere end sædvanligt, opbevaring af færdigt arbejde samt ejendomsretten til fremstillede værktøjer, selv om Køber har betalt en andel heraf. Nicon 

4.3 Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder stigninger på mere end 3 % i produktions- og leveringsomkostningerne samt i leverandørers priser, herunder Nicon Industries A/S’s indkøb, er Nicon Industries A/S berettiget til at regulere prisen for dokumenterede omkostningsstigninger.

4.4 Ligeledes er prisen baseret på de ved ordrens afgivelse gældende valutakurser. Ændringer i valutakursen på mere end 3 % berettiger derfor Nicon Industries A/S til at regulere prisen herefter.

5. Leveringsbetingelser

5.1 Nicon Industries A/S`s leveringstid er opgivet efter bedste skøn, og for at kunne overholde leveringstidspunktet er det nødvendigt for os at have samtlige mål og detaljer på konstruktionen senest som beskrevet i det afgivne tilbud. Endelig aftale om leveringstidspunkt kan dog tidligst indgås, når ordren er fuldt klarlagt, det vil sige den dag ALLE Købers specifikationer for ordrens produktion er Nicon Industries A/S i hænde.

5.2 I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er Nicon Industries A/S berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er Nicon Industries A/S berettiget til at bortsælge eller oplagre produktet for Købers regning. Ved oplagring henligger produktet for Købers risiko.

5.3 Såfremt Køber ikke kan tage imod levering på leveringstidspunktet, er Køber forpligtet til straks at give Nicon Industries A/S telefonisk eller skriftlig meddelelse herom samt angive årsagen hertil og det tidspunkt, hvor modtagelse påregnes at kunne finde sted.

5.4 Varer, der ikke aftages ved den aftalte leveringsfrists udløb, kan forlanges betalt mod fremsendelse af faktura. Efter betaling kan varerne henstå på Nicon Industries A/S’ lager for Købers risiko, så længe pladsforholdene tillader det. Nicon Industries A/S er berettiget til, mod forudgående skriftligt påkrav om Købers afhentning og forudgående betaling, at afhænde varen til anden side eller kassere denne. Køber kan, såfremt den i påkravet anførte frist ikke overholdes, ikke rette krav af nogen art mod Nicon Industries A/S i den forbindelse, og Køber er fortsat forpligtet til, uanset der er foretaget afhændelse til anden side, at foretage fuld betaling af det fakturerede beløb.

5.5 Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for Købers regning. Paller, kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret.

6. Betalingsbetingelser

6.1 Betaling skal ske kontant 30 dage netto, medmindre der indgås en skriftlig aftale om andet.

6.2 Nicon Industries A/S har til enhver tid ret til at kræve a conto betaling med indtil 90 % af det til enhver tid udførte arbejde.

6.3 Ved overskridelse af forfaldsdagen, tillægges kravet rente med 1.5 % pr. påbegyndt måned.

6.4 Nicon Industries A/S kan forlange, at Køber stiller fuld sikkerhed for leverancens betaling.

6.5 Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. betalingspåmindelse. Ved betalingsmisligholdelse er Nicon Industries A/S berettiget til at kræve Nicon Industries Esbjerg A/S’s omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

6.6 Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom Købers reklamation efter punkt 9 ikke berettiger Køber til at tilbageholde købesummen.

6.7 Produktet er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter Nicon Industries A/S er berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt Køber - helt eller delvist - misligholder sin betalingsforpligtelse.

6.8 Misligholder Køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter punkt 5, er Nicon Industries A/S berettiget til at hæve aftalen, sælge produktet for Købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. Nicon Industries A/S kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab.

7. Ansvar for mangler/reklamation

7.1 Er produktet behæftet med fejl eller mangler, er Nicon Industries A/S berettiget til - efter eget valg - at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af Køber. Nicon Industries A/S’s erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og erstatningspligten omfatter under ingen omstændigheder indirekte tab så som driftstab, tidstab og avancetab.

7.2 Afhjælpning af mangler på Nicon Industries A/S vegne honoreres kun, såfremt der foreligger en af Nicon Industries A/S underskrevet aftaleseddel.

7.3 Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabrikations- og materialefejl ved de leverede varer samt fejlagtigt udførte arbejdsydelser. Nicon Industries A/S’ mangelansvar omfatter ikke sliddele samt normal slitage og forringelse.

7.4 Nicon Industries A/S hæfter ikke for fejl og mangler, der skyldes, at materialer eller halvfabrikata leveret af Køber eller, at materialer foreskrevet af Køber, er uegnede til formålet. Nicon Industries Esbjerg A/S hæfter ikke for fejl i Købers beskrivelser, tegninger og lignende, og Nicon Industries Esbjerg A/S har ikke pligt til at efterprøve om det heri anførte er korrekt, egnet eller lignende.

7.5 Reklamationer over overfladebehandling godtages kun, hvis Køber har valgt den rette behandling og vedligeholdt konstruktionen i overensstemmelse med en eventuel instruks, vejledning eller ligNicon nende for overfladebehandling. Nicon Industries A/S påtager sig således intet ansvar for, om den valgte overfladebehandling er korrekt.

7.6 Nicon Industries A/S’ ansvar ophører 12 måneder efter leveringen.

8. Force majeure

8.1 Nicon Industries A/S er ikke erstatningspligtig og Nicon Industries A/S hæfter ikke på nogen anden måde i øvrigt for manglende opfyldelse af Nicon Industries A/S’s forpligtelser, såfremt Nicon Industries A/S kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Nicon Industries Esbjerg A/S’s kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.

8.2 I de i punkt 8.1 anførte tilfælde er Nicon Industries A/S berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Køber kan ikke i den anledning rette krav af nogen af mod Nicon Industries A/S. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge

aftalen, med mindre Nicon Industries A/S forinden har hævet denne. Køber er alene berettiget til at hæve en indgået aftale på grund af forsinkelse efter punkt 8.1, hvis forsinkelsen har varet i mere end 3 måneder eller på grund af anden forsinkelse, såfremt denne kan anses for at være særdeles væsentlig.

9. Reklamations- og undersøgelsespligt

9.1 Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen, og straks efter at køber har eller burde have konstateret eventuelle mangler at reklamere skriftligt over enhver mangel. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende.

9.2 Har Køberen undladt at undersøge produktet ved modtagelsen, eller er der før købets afslutning givet Køber lejlighed til at undersøge produktet, kan Køber ikke påberåbe sig mangler, der ved sådan undersøgelse burde være opdaget.

9.3 Opstår en mangel i ansvarsperioden, jf. punkt 7.6, er Køber forpligtet til at reklamere herover straks og inden 5 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende.

10. Produktansvar

10.1 Nicon Industries A/S er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af produktet, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra Nicon Industries A/S’s side, og alene hvis der er årsagssammenhæng mellem skaden og Nicon Industries A/S’ fejl eller forsømmelse. 10.2 Nicon Industries A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i Købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af Køber, og hvori produktet indgår, ligesom Nicon Industries A/S ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

10.2 Nicon Industries A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i Købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af Køber, og hvori produktet indgår, ligesom Nicon Industries A/S ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

10.3 I tilfælde af, at Nicon Industries A/S bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er Køber pligtig at holde Nicon Industries A/S skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod Køber.

10.4 Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om Nicon Industries A/S’s produktansvar.

11. Produktinformation

11.1 De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og Nicon Industries A/S påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne.

12. Beskyttelse af rettigheder

12.1 Køber opnår ingen ret til Nicon Industries A/S industrielle rettigheder ved køb af produktet, og Køber er uberettiget til at misbruge oplysninger om produktet, så Køber herved krænker Nicon Industries Esbjerg A/S’s rettigheder.

13. Tegninger og beskrivelser

13.1 Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet, uanset om dette er produceret af Nicon Industries A/S eller andre, der er overgivet til Køber i forbindelse med tilbud, levering eller på anden måde, forbliver Nicon Industries A/S’s ejendom. Materialet må ikke uden Nicon Industries A/S’s forudgående skriftlige samtykke anvendes af Køber til andet end installation, drift og vedligeholdelse af produktet og må ikke kopieres eller overdrages til tredjemand. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af produktet, returneres til Nicon Industries Esbjerg A/S.

14. Lovvalg og voldgift

14.1 Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra Nicon Industries A/S, skal afgøres efter dansk rets regler, dog ikke dansk international privatrets henvisningsregler. 14.2 Alle tvistigheder, der opstår vedrørende leverancer fra Nicon Industries A/S, afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om voldgift.

Hent salgs- og leveringsbetingelser

inspecta 1090
UK ISO9001 COL
inspecta 3834 2